Back to Main Kata list
Kofukan Katas

KOFUKAN KARATE
Katas practiced in Kofukan


Kofukan Katas

Our Karate teachers brought their Martial Art (Ryukyu weaponry, To-de fighting and survival-skills, that were taught in secret 1609-1895 during the Satsuma invasion), their friendship, lifestyle and culture to Doshisha University Karatedo Club Japan around 1920 and later.

So, our traditional Karate Jutsu includes the Karatedo and Kobudo of Master Chojun Miyagi, Master Kenwa Mabuni, Master Chojiro Tani, Master Hiroshi Fujimoto and their teachers:Since our teachers come from Doshisha University Karatedo Club we regularly practice the following Katas:

HIGAONNA   Suparinpai, Kururunfa, Sanseiru, Shissochin, Seipai, Seisan, Seienchin, Saifa, Sanchin, Tensho
 
TANI   Koshiki Suparinpai
 
MIYAGI   Gekiha, Kakuha, Gekisai Ichi, Gekisai Ni
 
UECHI   Santairyu/Sanrinryu, Shinpa, Higaonna Seisan, Uechi Sanchin
 
ITOSU   Useishi/Gojushiho, Chinto, Chintei, Wanshu, Rohai Shodan, Rohai Nidan, Rohai Sandan, Jion, Jiin, Jitte, Kosokun Dai, Kosokun Sho, Shiho-Kosokun, Bassai Dai, Bassai Sho, Naihanchin Shodan, Naihanchin Nidan, Naihanchin Sandan, Pin'an (Shodan, Nidan, Sandan, Yondan, Godan)
 
MABUNI   Seiryu/Aoyagi, Juroku, Roppo Hijiate
 
MATSUMORA   Koshiki Rohai, Matsukaze/Wankan
 
MATSUMURA   Matsumura-no-Seisan/Seishan, Matsumura-no-Bassai
 
BASSAI (varia)   Matsumura-no-Bassai, Tomari-no-Bassai, Motobu-no-Bassai
 
KYAN   Annanko
 
CHATAN'YARA   Chatan'yara-no-Kosokun
 
ARAGAKI   Unshu, Sochin, Niseishi
 
KAKUHO   Papuren/Happoren, Nipapo, Hakucho/Haffa
 
RYUEI-RYU   Ahnan, Heiku, Paiku, Pachu
 
UECHI (others)  Sanseiru, Seiryu, Seisan, Seijin, Kanshu, Kanshiwa, Sanchin
 
BASIC   Shihosanshiki Ichi, Shihosanshiki Ni, Shihosanshiki San
 
KOBUDO JO  Basic techniques of Jo as learnt in Japan, Japan Kendo & Jo Federation
 
KOBUDO BO  Sakugawa-no-Kon, Shuji-/Shushi-no-Kon, Bo Kihon-no-Kata
 
KOBUDO SAI  Tsukenshitahaku-no-Sai, Sai Kihon-no-Kata
 
KOBUDO TONFA  Hamahiga-no-Tonfa, Tonfa Kihon-no-Kata
 
KOBUDO EKU  Eku Kihon-no-Kata
 
KOBUDO KAMA  Kama Kihon-no-Kata
 

Kobudo
Kobudo
Kobudo
Kobudo